Phân khu Euchao: Real Madrid Barcelona 280 triệu £ 2 Milan Shuangxiong+2, đội thứ 3, Agenbolaliga

Bộ phận Ou Chao: Real Madrid Barcelona 280 triệu £ 2 Milan Double Heroes+2 Team 3 [Agenbolaliga]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 24 tháng 4Số lượng thu nhập cụ thể của mỗi lớp cũng được công khai