Ming Su: Manchester United đã mua Cristiano Ronaldo.

Ming Su: Mua Ronaldo của Manchester United đã buộc phải phá vỡ kế hoạch của Sa Shuai [Prediksi Bola Sbobet]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 23 tháng 11: Sau khi Solskia ra khỏi lớp, Ronaldo trở thành trọng tâm.chỉ trích Cristiano Ronaldo